top of page
IMG_0091.jpg
IMG_0067.jpg
IMG_0066.jpg
IMG_0066_1.jpg
IMG_0055_1.jpg
IMG_0054.jpg
IMG_0041_2.jpg
IMG_0046_1.jpg
IMG_0032_2.jpg
IMG_0038.jpg
IMG_0032.jpg
IMG_0028_1.jpg
IMG_0006_2.jpg
IMG_0017_1.jpg
IMG_0019_3.jpg
IMG_0003.jpg
IMG_0049_2.jpg

Producent: Vakho Chikvaidze, Irakli Bedukadze

Art Director: Vakho Chikvaidze, Irakli Bedukadze

Fotograf: Andre Jabali, Emil Osmanov, Vakho Chikvaidze, Irakli Bedukadze, Nika Lebanidze

Digitální retušování: Irakli Bedukadze

Kostýmy: Olesya Livitina

Scénograf: Mari Logunova

bottom of page